Ironing

မီးပူတုိက္ျခင္း

5àsec ၏ ဆိုင္မ်ားတြင္ သံုးစြဲလွ်က္ရွိေသာ မီးပူတိုက္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္နည္းစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ေနျခင္းျဖစ္ကာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္း အထူး ကၽြမ္းက်င္ေစရန္ မီးပူတုိက္သင္တန္းမ်ားလည္း ေပးထားၿပီး အပ္ထည္မ်ား ေက်ာ့ေမာ့လွပကာ မီးပူတိုက္ထားသည့္ လက္ရာျဖစ္ေနေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သက္ေတာင့္ သက္သာျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။